Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Zmiany przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych i autostrad przez JOP

W myśl art. 37g w/w przepisu pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska, jest stroną, tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej , zespołów ratownictwa medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transporu Drogowego, Służby Celnej, Kontroli Skarbowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.
Ponadto, w/w pojazdy zgodnie z art. 13 ust. 3a pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460) zwolnione są z ponoszenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz opłat za przejazdy po drogach krajowych.
W związku z powyższym proszę o przekazanie niniejszej informacji podległym jednostkom OSP ze swojej gminy.


1. Korzystanie z dróg publicznych i autostrad (Ustawa)31-05-2015