Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Aktualności:

20-01-2020WAŻNE! Dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów kpp poz. 2408

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, że w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów kpp. ..więcej

30-01-2019Standard wyszkolenia jednostki OSP w KSRG

Przedmiotowe wymagania określone zostały w dokumencie pt. „Analiza potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" zatwierdzonym do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w marcu 2011 roku...więcej

17-09-2018Kampania nowotworowa wśród starażaków

Czy wiesz, że 60% strażaków umiera na raka?
Badania wykazały, że ryzyko zachorowania przez strażaków na nowotwór jest w niektórych przypadkach dwukrotnie większe niż u innych ludzi...więcej

28-06-2018Kalibracja mierników gazowych dla jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż istnieje możliwość nieodpłatnej kalibracji detektorów gazowych firmy Honeywell, m.in.: MultiPro, GasAlert Mikroclip, GasAlert Extreme dla jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego.
..więcej

05-04-2018Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA na 2018 rok

Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych na 2018 rok..więcej

29-03-2018Pilotażowy program wspólnych ćwiczeń JRG i OSP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów z jednostek OSP, w dniu 28 marca 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podpisał zarządzenie w sprawie organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej z udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych...więcej

13-03-2018Planowanie zakupów radiotelefonów przez jednostki OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż w przypadku planowania zakupów radiotelefonów przez jednostki OSP należy wybierać sprzęt zgodny ze standardem ETSI DMR, umożliwiający pracę w trybie analogowym i cyfrowym...więcej

02-03-2018Informacja dotycząca zdarzeń z udziałem tlenku węgla

Mając na uwadze liczne interwencje SIĘ KSRG woj. małopolskiego związane z przeprowadzanymi pomiarami na obecność tlenku węgla zasadnym jest, aby po stwierdzeniu/podejrzeniu obecności tlenku węgla w mieszkaniach budynków wielorodzinnych podjąć działania mające na celu kontrolę wszystkich mieszkań i lokali, w których mogą przebywać ludzie.
Kontrola w tym zakresie mieszkań sąsiednich powinna zostać potwierdzona w informacji ze zdarzenia.

..więcej

20-02-2018Narada szkoleniowa Prezesów i Naczelników OSP

W dniu 8 marca 2018 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbędzie się narada szkoleniowa Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego. ..więcej

31-05-2015Zmiany przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych i autostrad przez JOP

W myśl art. 37g w/w przepisu pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska, jest stroną, tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej , zespołów ratownictwa medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transporu Drogowego, Służby Celnej, Kontroli Skarbowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.
..więcej

28-02-2014Karty ratownicze pojazdów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż w dziale "Do pobrania" dostępne są karty ratownicze pojazdów. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://kartyratownicze.pl/..więcej

18-06-2013Zestawienie kosztów działań powodziowych

..więcej

18-02-2013Oznakowanie funkcyjnych podczas działań ratowniczych

W związku z wprowadzeniem przez Komendanta Głównego PSP do stosowania kamizelek służących do oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych KP PSP Wieliczka załącza wzory kamizelek...więcej

22-11-2012Wzory dokumentów

W sekcji Do pobrania zamieszczono
dokumentację wymaganą na wyposażeniu samochodów OSP...więcej

25-09-2012Nowy wzór zaświadczenia lekarskiego dla OSP

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie opracowała wzór zaświadczenia lekarskiego dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych dostępny w dziale Do pobrania...więcej