Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Aktualności:

31-05-2015Zmiany przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych i autostrad przez JOP

W myśl art. 37g w/w przepisu pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska, jest stroną, tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej , zespołów ratownictwa medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transporu Drogowego, Służby Celnej, Kontroli Skarbowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.
..więcej

29-04-2015II Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego podmiotów tworzących KSRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż na dzień 12 września 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie II Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego...więcej

04-05-2014I Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego podmiotów tworzących KSRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż na dzień 13 września 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie I Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego...więcej

27-02-2014Karty ratownicze pojazdów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż w dziale "Do pobrania" dostępne są karty ratownicze pojazdów. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://kartyratownicze.pl/..więcej

17-06-2013Zestawienie kosztów działań powodziowych

..więcej

17-02-2013Oznakowanie funkcyjnych podczas działań ratowniczych

W związku z wprowadzeniem przez Komendanta Głównego PSP do stosowania kamizelek służących do oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych KP PSP Wieliczka załącza wzory kamizelek...więcej

21-11-2012Wzory dokumentów

W sekcji Do pobrania zamieszczono
dokumentację wymaganą na wyposażeniu samochodów OSP...więcej

11-11-2012Uruchomienie systemu e-mail i sms dla jednostek OSP

Informujemy, iż w celu usprawnienia przepływu informacji, od dnia 12.11.2012 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce uruchomiła system komunikacji informacyjno-operacyjnej KP PSP Wieliczka z OSP powiatu wielickiego poprzez e-mail i SMS. ..więcej

25-10-2012Rozpoczęto szkolenia dla Gminy Wieliczka i Niepołomice

Informujemy, iż rozpoczęto szkolenie strażaków ratowników OSP (jednoetapowe) dla gminy Wieliczka oraz szkolenie z ratownictwa technicznego strażaków OSP gminy Niepołomice. ..więcej

24-09-2012Nowy wzór zaświadczenia lekarskiego dla OSP

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie opracowała wzór zaświadczenia lekarskiego dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych dostępny w dziale Do pobrania...więcej